ติดต่อเรา

ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดแพร่

ห้อง 304 ชั้น 1 อาคาร 3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เลขที่ 151 ถนนยันตรกิจโกศล
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

E-mail : stem@piriyalai.ac.th
โทรศัพท์ : 054 511104

โทรสาร   : 054 522210